KDS Scooterservice
KDS Scooterservice
Calandstraat 4
3364 AB Sliedrecht
0184 635 410 - info@kds-scooterservice.nl
KDS Scooterservice - Verkoop en onderhoud van scooters

 

Privacyverklaring KDS Scooterservice

KDS-Scooterservice hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wet en regelgeving
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
KDS-Scooterservice houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij:
•       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
•       Verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
•       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
•       passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaardborgd is.
•       Geen persoongegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
•       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als KDS-Scooterservice zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
KDS – Scooterservice
Calandstraat 4, 3364 AB Sliedrecht
marinus@kds-scooterservice.nl
0184-635410

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door KDS- Scooterservice verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
•       Het aangaan van een koopovereenkomst/opdracht
•       Tenaamstelling van voertuigen
•       Opstellen van reparatie- en leveringsbonnen

 Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•       Naam, adres en woonplaats
•       Telefoonnummer
•       E-mailadres
•       Documentnummer rijbewijs/BSN
•       Geboortedatum
•       Uittreksel Kamer Van Koophandel

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het tenaamstellen van voertuigen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
Wij verstrekken alleen gegevens als wij dit wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de politie als zij in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons gegevens opvragen.
Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen gegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) wanneer er schriftelijk toestemming is gegeven door ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
KDS-Scooterservice bewaart persoonsgegevens maximaal 7 jaar in de boekhouding (fiscale bewaarplicht). De bijzondere gegevens als in een kopie van het rijbewijs bewaren wij max. 1 jaar.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens bewaard in een afgesloten kast en is onze computer goed beveiligd.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoongegevens, vragen wij u contact met ons op te nemen.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy

Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen op opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Privacy verklaring - Privacy verklaring